July 27, 2017

මීදුම් කවිකවුළුව එපිට මුතු ඉහිරෙන උදාවක   
පොරවා දෑත විඳිනෙමි සිහිනෙක මෙලෙක 
පෙරඹර අහස පැහැ ගන්වන මුදු ලෙසක
සිනහව සොයමි, අද හිරු සැඟවී දුරක

මීදුම වෙලෙන දුරු මඟ තනි නොදැනෙන්න
හීගඩු පිපෙන සීතල ගත නොපෙලන්න 
උණුහුම පිරුණු සුසුමක් වත තවරන්න
හෙට නුඹ එනවාද කවියක් වී ඉන්න? 

තුරු පෙළ ඈත, පත් සිඳ තනි වී හිඳින 
මිහිදුම මෑත සුසිනිඳු සළුවක් වියන 
රන් පැහැ ගන්වන්න රන් කෙඳි විසිරමින
හිරු එන මඟ බලමි හිනැහී කඳු මතින 

photo- © Pinthura
Mount Cook , New Zealand, Sept 2016July 25, 2017

මිත්තණිය

Grandmother 

When the evening star appears
and the oil-lamp is fed with ghee
my grandmother offers silver plates of betel leaves
and arecanut
to the white-tusked God

wrapt in hypnotic spirals of rose incense
chanting esotericism
from a cloth-bound Bhagavad Gita

I can hear her thick golden bangles
jingling to the rhythm of mantras

-Ahila Sambamoorthy

දිනමිණ, වසත් සුළඟ 25.07.2017 

July 18, 2017

පාපෝච්චාරණය


Confession | Charles Bukowski
---------------
waiting for death
like a cat
that will jump on the bed

I am so very sorry for
my wife
she will see this
stiff
white
body
shake it once, then
maybe
again

"Hank!"
Hank won't
answer.

it's not my death that
worries me, it's my wife
left with this
pile of
nothing.

I want to
let her know
though
that all the nights
sleeping
beside her

even the useless
arguments
were things
ever splendid

and the hard
words
I ever feared to
say
can now be
said:

I love
you.

දිනමිණ, වසත් සුළඟ 18.07.2017 
July 11, 2017

සගයා
-Companion-

Talk to me about loneliness.
Tell me what you know about this shy, common creature.
She seems small, powerless;
how is it that I am pinned to the earth by a single glance from those keen eyes?
How does she steal my voice away with one brutal tilt of her head?

I’ve seen the way you run your hand across her soft grey pelt, absent-mindedly, as rain comes down outside the walls of your house way out on the edge of the known world.

I’ve heard you singing to her late at night, your family asleep in other rooms, their beloved bodies curled under quilts and cedar-scented dreams.

You know more about her than you let on.

I’ve seen that scar on the back of your neck where loneliness picked you up like a stray cub, shook you hard, knocked you back on your heels.
Her teeth marked you, didn’t they? Loneliness got into your blood then.
Now she walks around inside you.

Teach me how to live with that second shadow; not the one you were born with, but the one that found you, later.
How do you bear her clumsy weight?
Do you know any secret ways to slip out from under her claws?
Tell me what you know about loneliness; her weaknesses, her flaws.

She stalks me all day long.
Circles, closer and closer.
Tell me what you know.
Maybe then, I won’t feel so alone.

- Deborah A. Miranda

දිනමිණ, වසත් සුළඟ - 11.07.2017 

July 09, 2017

heaven-on a city street


the turrets of St. Paul's
serene, unadorned
rising from the mist
that slowly blurs the streets
a hazy dreamy noon 
on a cold winter day

I am still, for a moment
in a stream of swirling sound

the pealing of church bells
the swish of passing cars
the baritone of a busker
the delight in a child's laugh
a horse neighs impatiently
a carriage rests at the curb
a tram dings as it passes by
and afar a train roars

suddenly,
a streak of sunlight
paints the grey streets gold

a little niche of heaven
such beauty to behold!


photo- Melbourne city, July 2017

July 04, 2017

ඉලක්කම්Numbers
I like the generosity of numbers.
The way, for example,
they are willing to count
anything or anyone:
two pickles, one door to the room,
eight dancers dressed as swans.

I like the domesticity of addition--
add two cups of milk and stir--
the sense of plenty: six plums
on the ground, three more
falling from the tree.

And multiplication's school
of fish times fish,
whose silver bodies breed
beneath the shadow
of a boat.

Even subtraction is never loss,
just addition somewhere else:
five sparrows take away two,
the two in someone else's
garden now.

There's an amplitude to long division,
as it opens Chinese take-out
box by paper box,
inside every folded cookie
a new fortune.

And I never fail to be surprised
by the gift of an odd remainder,
footloose at the end:
forty-seven divided by eleven equals four,
with three remaining.

Three boys beyond their mothers' call,
two Italians off to the sea,
one sock that isn't anywhere you look.
—Mary Cornish

දිනමිණ, වසත් සුළඟ 04. 07.2017