February 27, 2018

Early Autumn

-එක වැනිම ගස් පෙළක් කොළ පැහැයෙන් බබලද්දී එක ගසක පමණක් පත් රත් පැහැ වී ඇත 

හරිතවන් සිහිනෙක මැද 
සරද්දී නුඹ හැම දෙන 
රත් පැහැති සළු පොරවා 
සන් කරමි සිසිරය වෙත 

පත් එකින් එක අත්හැර 
පා කරද්දී සුළඟට 
සරතයක මුදු ගී තනු 
ඇසේවී බෝ දුර සිට

දුවවා කෙසර මුල් රැස
බදා සීතල පොළොවම 
සිසිරයේ නිද්‍රාවට
කල් තබා එළඹෙමි මම

සීතලම හදවතකට
කුමටද දැවෙන උණුහුම
සදාකල් සිසිරයකට
හිරු නිවමි හුස්මක් පිඹ


photo-Burwood- Vic

February 21, 2018

හිතවත් කියවන්නාට

Dear Reader |  Rita Mae Reese

You have forgotten it all.
You have forgotten your name,
where you lived, who you
loved, why.
                      I am simply
your nurse, terse and unlovely
I point to things
and remind you what they are:
chair, book, daughter, soup.

And when we are alone
I tell you what lies
in each direction: This way
is death, and this way, after
a longer walk, is death,
and that way is death but you
won’t see it
until it is right
in front of you.

              Once after
your niece had been to visit you
and I said something about
how you must love her
or she must love you
or something useless like that,
you gripped my forearm
in your terrible swift hand
and said, she is
everything—you gave
me a shake—everything
to me.
               And then you fell
back into the well. Deep
in the well of everything. And I
stand at the edge and call:

                  chair, book, daughter, soup.

දිනමිණ වසත් සුළඟ-20. 02.2018 February 20, 2018

'Measuring Time' in Ketapathpawura

http://www.ketapathpawra.com


කැටපත්පවුර අඩවියේ මගේ කවියක් පළ වී ඇති බව අහම්බෙන් දැනගන්නට ලැබිණි. ස්තූතියි කැටපත්පවුර!
February 14, 2018

ප්‍රේමයට පසු මිතුදමFriendship After Love| Ella Wheeler Wilcox

After the fierce midsummer all ablaze
    Has burned itself to ashes, and expires
    In the intensity of its own fires,
There come the mellow, mild, St. Martin days
Crowned with the calm of peace, but sad with haze.
    So after Love has led us, till he tires
    Of his own throes, and torments, and desires,
Comes large-eyed friendship: with a restful gaze,
He beckons us to follow, and across
    Cool verdant vales we wander free from care.
    Is it a touch of frost lies in the air?
Why are we haunted with a sense of loss?
We do not wish the pain back, or the heat;

And yet, and yet, these days are incomplete.

දිනමිණ වසත් සුළඟ 13.02.2018 February 10, 2018

'Dirt Music' by Tim Winton

Dirt Music - Tim Winton

Dirt music, Fox tells Georgie, is "anything you can play on a verandah or porch, without electricity.” 

This book is a masterpiece by Tim Winton where the language is both lyrical and palpable. He describes the harsh and rugged landscape of Western Australia with great intensity. The reader too, sweats in the torpid midafternoons described in the book or hears the shriek of the straining trees in a cyclone. 

"On the island there are so many unexpected pleasures, like the hot warm boles of the young boab trees he brushes his fingertips in passing. The shapes of these trees delight him. Leaners, swooners, flashers, fat and thin. At the edge of them all is one huge ancient tree, festooned with vines and creepers, whose bark is elephantine. There's glorious asymmetrical spledour about it; it makes him smile just to catch a glimpse of it as he passes. When he climbs it he finds an ossuary on its outspread limbs where some hefty seabird has hauled mudcrabs aloft to feed on. The broken hulls are thick and white as china plates."
Fox's narrative-pg 353

This is a love story of sorts wreathed with loss, anger, loneliness and regret and at times raw with emotion. 

"How might he have told her that the way he lives is a project of forgetting? All the time he's set out wilfully to disremember. and some days it really is possible, in a life full of physical imperatives you can do it, but it's not the same as forgetting. Forgetting is a mercy, an accident"
Fox's narrative- pg 104

I did find the ending somewhat long drawn but this could be due to the fact that I finished the book in many sittings due to lack of time. It did manage to shake me, and that itself was enough in the end. 

Dirt Music was shortlisted for the Booker prize in 2002 and won the Miles Franklin Award in the same year. It has been translated into Russian, French and German.

Dirt Music- Tim Winton (2001)
ISBN: 9780143568797
Publisher: Penguin Books Australia

February 06, 2018

දිය මත ඉතිරි කර යන විසල් සලකුණ
The Print the Whales Make | Marge Saiser

You and I on the boat notice
the print the whales leave,
the  huge ring their diving draws
for a time on the surface.
Is it like that when we
lose one another? Don't
know, can't. But
I want to believe
when we can no longer
walk across a room
for a hug, can no longer
step into the arms of the other,
there will be this:
some trace that stays
while the great body
remains below out of sight,
dark mammoth shadow
flick of flipper
body of delight
diving deep.
දිනමිණ- වසත් සුළඟ 06.02.2018


February 01, 2018

ජීවිතය


Barter| Sara Teasdale

Life has loveliness to sell,
   All beautiful and splendid things,
Blue waves whitened on a cliff,
   Soaring fire that sways and sings,
And children's faces looking up
Holding wonder in a cup.

Life has loveliness to sell,
   Music like a curve of gold,
Scent of pine trees in the rain,
   Eyes that love you, arms that hold,
And for your spirit's still delight,
Holy thoughts that star the night.

Spend all you have for loveliness,
   Buy it and never count the cost;
For one white singing hour of peace
   Count many a year of strife well lost,
And for a breath of ecstacy
Give all you have been, or could be.


දිනමිණ වසත් සුළඟ- 30.01.2018